گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/09/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه رهبري يادگيري مديريت دانش
یک شنبه زبان تخصصي روش تحقیق سمينار مشاوره
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه روش تحقيق(علوم سياسي) روش پژوهش در اموزش عالي تئوريهاي سازمان و مديريت در جهان امروز
پنج شنبه روش تحقيق و مقاله نويسي(گروه حسابداري) روش هاي ناپارامتري(گروه روانشناسي تربيتي)
جمعه