گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/11/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی
یک شنبه دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی میوه های معتدله میوه های معتدله
دو شنبه دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی آز میوه ریز میوه ریز
سه شنبه دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی فیزیولوژی رشد و عملکرد فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
چهار شنبه دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی دفتر اساتید گروه علوم باغبانی روش تحقیق ارشد
پنج شنبه
جمعه