گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حرکت شناسی 804 حرکت شناسی804 نماز و استراحت بدمینتون1 سالن بدمینتون 1 سالن
یک شنبه - - - - -
دو شنبه دو و میدانی1 دو ومیدانی2 استراحت و نماز بدمینتون1 بدمینتون1
سه شنبه مطالعه مطالعه نماز و استراحت حرکت شناسی 804 مطالعه
چهار شنبه دوومیدانی 1 دو و میدانی2 نماز و استراحت پاسخگویی دانشجویان مطالعه
پنج شنبه - - - - -
جمعه - - - - -