دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1403/01/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه الگوهای تصمیم گیری کارآفرینی سازمانی
یک شنبه کسب و کار روستایی کسب و کار در خانه
دو شنبه مدیریت نوآوری کارآفرینی سازمانی
سه شنبه الگوهای تصمیم گیری طراحی و تدوین طرح کسب و کار
چهار شنبه تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی
پنج شنبه
جمعه