گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/09/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مبانی دندانپزشکی ترمیمی مبانی دندانپزشکی ترمیمی شورای آموزشی دانشگاه
یک شنبه
دو شنبه حضور حضور
سه شنبه مباني مواد
چهار شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
پنج شنبه
جمعه