گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه حضور در صورت لزوم حضور در صورت لزوم حقوق اساسی 1 حقوق اساسی 1
چهار شنبه روش تحقیق پیشرفته حقوق بشر حقوق عمومی در اسلام
پنج شنبه حقوق عمومی در اسلام دکتری حقوق عمومی در اسلام ارشد روش تحقیق پیشرفته حقوق عمومی در اسلام ارشد
جمعه