گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور راهنمایی راهنمایی --- ----
یک شنبه حضور شورای دانشکده سالن کنفرانس راهنمایی ---- -----
دو شنبه کلاس نوزادان 101 راهنمایی کلاس بارداری 2 -101
سه شنبه پرستاری در اخت لال سلامت مادر و نوزاد کلاس 111 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد کلاس 106 پرستاری سلامت مادر و نوزاد 106 ----- ------
چهار شنبه حضور راهنمایی بهداشت و تغذیه مادرو کودک 214
پنج شنبه ------ ----- ----- ------
جمعه