گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور
یک شنبه تدریس تدریس حضور
دو شنبه حضور حضور حضور
سه شنبه تدریس تدریس حضور
چهار شنبه تدریس حضور حضور
پنج شنبه
جمعه