گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/27
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کلاس کلاس حضور
یک شنبه کلاس جلسه شورا حضوز
دو شنبه حضور کلاس حضور
سه شنبه حضور حضور حضور
چهار شنبه - - - -
پنج شنبه - - - -
جمعه - - - -