گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/21
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو نماز و استراحت راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو
یک شنبه سمینار پژوهش فعالیت بدنی و تندرستی فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته نماز و استراحت سمینار پژوهشی -تمرین ورزشی -
دو شنبه راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو نماز و استراحت راهنمایی دانشجو -
سه شنبه راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو نماز و استراحت راهنمایی دانشجو -
چهار شنبه راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو نماز و استراحت راهنمایی دانشجو راهنمایی دانشجو
پنج شنبه سمینار در فیزیولوژی قلب و عروق سمینار عصبی عضلانی در ورزش نماز و استراحت مطالعه مطالعه
جمعه - - - - -