گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

لینک ورود دانشجو به اتاق کار مجازی


تاریخ : 1400/02/04
بازدید : 26

https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60838b923d2ff6952f583f80&usertype=1