گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

عضویت ها


تاریخ : 1392/03/12
بازدید : 761

-عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

 

-عضو کمیته کنترل مضاعف نقشه های سازه در واحد ایستایی سازمان نظام مهندسی

 

-عضو انجمن مهندسی زلزله ایران