گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

ایمیل


تاریخ : 1393/04/07
بازدید : 443

ایمیل دانشگاهی:a.r.zareei@khuisf.ac.ir

ایمیل شخصی: Alirezazareei89@gmail.com