گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

ایمیل


تاریخ : 1393/04/07
بازدید : 451

ایمیل دانشگاهی:a.r.zareei@khuisf.ac.ir

ایمیل شخصی: Alirezazareei89@gmail.com