گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

همایش ها


تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 930

مدیریت دانش در آموزش، فریبا کریمی، همایش ملی چالش های فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)، دیماه 1385

• تأثیر جهانی شدن در آموزش، فریبا کریمی، همایش ملی چالش های فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)، دیماه 1385

• مدیریت دانش در نظام های آموزشی، فریبا کریمی، همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم، دانشگاه اسلامی واحد کرمانشاه، اسفند 1388

• تعلیم و تربیت شهروندی، فریبا کریمی، همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم، دانشگاه اسلامی واحد کرمانشاه، اسفند 1388

• کاربرد هوش هیجانی در آموزش، همایش تازه های تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)1388

• مدیریت تغيير در سازمان ها، زینت روانگرد، فریبا کریمی، محبوبه رجبی، اولین کنفرانس بین المللی مديريت نوآوري و كارآفريني شیراز 27 و 28 بهمن 1389

• نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف و استراتژی سازمان از منظر آموزش، فریبا کریمی، فرشته مرادی، همایش تازه های تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) 1389

• مديريت مدرسه محور نگرشي نو در آموزش و پرورش، فریبا کریمی، احمد مالکي، همایش تازه های تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) 1389

• صلاحیت های حرفه ای معلم در عصر جهانی شدن آموزش، سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت 1390

• تجدید نظر در نقش اعضای هیات علمی به عنوان آموزگاران رهبری در عصر دانایی، محمد حسین یارمحمدیان، فریبا کریمی، رویا بابایی، اولین همایش ملّی آموزش مدیریت و رهبری اردیبهشت 1391

• نقش آموزش شهروندی در ارتقاء فرهنگ جهانی شدن، فریبا کریمی، مرضیه اکبری، کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تهران، مهرماه 1391

• نقش هوش سازمانی در عملکرد منابع انسانی دانشگاه، فریبا کریمی، مرضیه اکبری، سمانه سلیمی، اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، 28 اردیبهشت ماه 1392

• مديريت مشاركتي و فرهنگ كارجمعي، فریبا کریمی، زهره مرشدی، حمیدرضا مؤتمر، همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده 14 و 15 اسفند1392