گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

انتشارات


تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 791

کتاب
 - سیاست گذاری در آموزش و پرورش تا هزاره سوم، سال انتشارات فرا متن، 1384
- صلاحیت های حرفه معلمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1392
 
 طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته
 - تدوین مؤلفه ها، محتوا و اثربخشی فرهنگ شهروندی دوره راهنمایی شهر اصفهان
- رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان