گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

گوگل اسکالر


تاریخ : 1401/07/06
بازدید : 235

https://scholar.google.com/citations?user=lafOd70AAAAJ&hl=en