گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

اسکوپوس


تاریخ : 1401/07/07
بازدید : 331

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24721405300