گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

تجارب حرفه ای


تاریخ : 1392/03/06
بازدید : 789

تجارب حرفهای

1391  -        برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد خوراسگان

1391  -        برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی ویژه  مدیران و کارشناسان فنی حرفه ای استان اصفهان- موسسه بال اندیشه

1391  -        برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نگارش پروپوزال ویژه  مدیران و کارشناسان فنی حرفه ای استان اصفهان- موسسه بال اندیشه

1391  -        برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ویژه  مدیران و کارشناسان فنی حرفه ای استان اصفهان- موسسه بال اندیشه

1391  -        برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد مجلسی

1391  -        برگزاری کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد لنجان

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس پیشرفته ویژه      اعضای هیئت علمی واحد خوراسگان

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد لنجان

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد شهرضا

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد لنجان

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی ویژه اعضای هیئت علمی واحد خوراسگان

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه      کارشناسان استان مرکز مدیریت دولتی

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد خوراسگان

1390  -        برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد شهرضا

1389  -        برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد خوراسگان

1389  -        برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد نایین

1389  -        برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد نایین

1388  -        برگزاری کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد فلاورجان

1388  -        برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد هرند

1388  -        برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی تربیتی ویژه اعضای هیئت علمی واحد فلاورجان

1389  -        برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد فلاورجان

1389  -        برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد فلاورجان

1378  -        برگزاری کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی در تعلیم و تربیت ویژه اعضای هیئت علمی واحد مبارکه

1390  -        مدیر داخلی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

1390  -        داور مقالات فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 

داور مقالات مجله" نامه آموزش عالي"

 

1390 -

عضو انجمن تحقيقات آموزشي آمريکا (AERA), -

 

عضو انجمن بين المللي براي پيشرفت برنامه درسي (IAACS), -

              

داور مقالات دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات برنامه درسي در آموزش عالي

عضو انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت ایران

عضو انجمن علمی آموزش عالی ایران

1389

 

1389

1389 -


 

عضو شوراي تخصصي  گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان

1389 -

 

 

داور مقالات فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات برنامه درسي

1388 -

 

 

داور مقالات مجله علمي پژوهش World Applied Sciences Journal

1388 -

 

 

دبير انجمن مطالعات برنامه درسي شعبه استاني اصفهان

اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

1388 -

 

 

عضو شوراي تخصصي گروه مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد خوراسگان

1388 -

 

 

داور مقالات فصلنامه دانش و پژوهش در برنامه ريزي درسي

1387 -

 

 

عضو انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

تهران

1382 -

 

 

مدرس مراکز تربيت معلم

اصفهان- تربيت معلم زينب کبري و فاطمه زهرا

1382 - 1384

 

 

مدرس آموزش خانواده

اصفهان - آموزش و پرورش

1374 - 1384

 

 

عضوکميته هماهنگي خدمات مشاوره استان اصفهان- سازمان ملي جوانان

سازمان ملي جوانان

1378 - 1380

 

 

کارشناس انجمن اولياء و مربيان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

1378 - 1380

 

 

مسئول کميته امور بانوان ناحيه 3 آموزش و پرورش

ناحيه 3 آموزش و پرورش اصفهان

1374 - 1378

 

 

مديريت دبيرستان

اصفهان - ناحيه 3 آموزش و پرورش

1370 - 1378

 

 

سرپرست شبانه روزي تربيت معلم زينب کبري

اصفهان - ناحيه 1آموزش و پرورش

1368 - 1370