گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • آزمون سنجش2
حقوق ورزشی جلسه دوم ساعت 10


تاریخ : 1399/07/25
بازدید : 43

سامانه دانشگاه هوشمند
کلاس حقوق ورزشی (جلسه دوم)
شناسه کلاس 470f808
گذرواژه 9988
تاریخ برگزاری 1399/07/27
ساعت برگزاری 10:00:00
https://daanaan.daan.ir