گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : دانشیار

رزومه

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه رزومه

تاریخ : 1403/02/04
بازدید : 14