گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

زمان حضور در اتاق کار مجازی


تاریخ : 1400/01/30
بازدید : 95

لینک اتاق کار مجازی دوشنبه و چهارشنبه 11-13 (حضور و کرکسیون پروژه نهایی) 
https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607cfba4be4f5ef221be9b31&usertype=1
https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607cfba4be4f5ef221be9b31&usertype=0
لینک اتاق کار مجازی سه شنبه 8-10 (حضور و مشاوره) 
https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607d22551625f7ad79d030a8&usertype=1
https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607d22551625f7ad79d030a8&usertype=0