گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس مجازی نقد ادبی در سامانه دان: شناسه 607f589 و گذرواژه Student99
کلاس نقد ادبی در سامانه دان


تاریخ : 1399/07/06
بازدید : 47

دانشجویان درس نقد ادبی رشته کارشناسی ارشد ترجمه در تاریخ سه شنبه 8 مهر ماه 1399 ساعت 10 صبح در کلاس مجازی به شرح زیر شرکت فرمایند:

سامانه دانشگاه هوشمند 
https://daanan.daan.ir

نام کلاس literary criticism
شناسه 
607f589

گذرواژه
Student99

*توجه! اعلانهای مربوط به کلاسهای هفته های بعد از طریق گروه واتسپ درس اطلاع رسانی خواهد شد.