گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي

لینک ورود دانشجو به اتاق کار مجازی
تاریخ : 1400/02/04
بازدید : 25