گروه آموزشی : تکنولوژی اتاق عمل
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تکنولوژی اتاق عمل
مرتبه علمي : مربی

صفحه اصلي