دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

:: مقالات پژوهشی
تاریخ : 1403/02/30
تعداد صفحات : 1

:: بیوگرافی
تاریخ : 1403/02/30
تعداد صفحات : 1

:: برنامه هفتگی
تاریخ : 1403/02/30
تعداد صفحات : 1

:: منابع درس
تاریخ : 1403/02/30
تعداد صفحات : 2