دکتر حمیدرضا ابراهیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - شیمی معدنی

صفحه اصلي