زهرا جهانی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - مامایی

  • لینک اتاق مجازی روزهای 2 شنبه و 3 شنبه از ساعت 15:30تا 17:30
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6082d2ffc9702cb3a68bfd5f&usertype=0
  • جلسه ی پرسش و پاسخ درس فیزیوپات 1 نزدیکه امتحانات پایان ترم برگزار خواهد شد ، تاریخ دقیق متعاقبا اعلام می شود.
  • ۸۰درصد امتحان بارداری ۴ به صورت تستی و ۲۰ درصد به صورت تشریحی می باشد.
صفحه اصلي