گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شیمی محیط زیست شناسه کلاس 769edae گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/09/10 ساعت برگزاری 13:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شناخت و مدیریت خاک شناسه کلاس 3028b3c گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/09/05 ساعت برگزاری 13:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شناخت و مدیریت خاک شناسه کلاس 197e74d گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/08/21 ساعت برگزاری 13:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شیمی محیط زیست شناسه کلاس 195ffbc گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 13:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شناخت و مدیریت خاک شناسه کلاس 495637e گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/08/14 ساعت برگزاری 13:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شیمی محیط زیست شناسه کلاس 749080b گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 13:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • درس شناخت و مدیریت خاک. شناسه 16118d0 و گذرواژه 3749
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شیمی محیط زیست شناسه کلاس 132b91b گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/08/05 ساعت برگزاری 13:02:00 https://daanaan.daan.ir
 • درس شناخت و مدیریت خاک. شناسه 53637cb و گذرواژه 3749
 • درس شناخت و مدیریت خاک. شناسه 1852533و گذرواژه 3749
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس شیمی محیط زیست شناسه کلاس 405b2a7 گذرواژه 3749 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 13:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • درس شناخت و مدیریت خاک. شناسه 318eaa و گذرواژه 3749
 • درس شیمی محیط زیست . شناسه 26601d8و گذرواژه 3749
 • درس شناخت و مدیریت خاک. شناسه 3496ea7 و گذرواژه 3749
 • درس شیمی محیط زیست . شناسه 7527783 و گذرواژه 3749
 • درس شناخت و مدیریت خاک. شناسه 3496ea7 و گذرواژه 3749
 • درس شیمی محیط زیست . شناسه 7527783 و گذرواژه 3749
صفحه اصلي