گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي

:: دکتری مدیریت دولتی
تاریخ : 1401/04/05
تعداد صفحات : 1

:: دکتری مدیریت رسانه
تاریخ : 1401/04/05
تعداد صفحات : 1

:: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مالی
تاریخ : 1401/04/05
تعداد صفحات : 1

:: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
تاریخ : 1401/04/05
تعداد صفحات : 1

:: دکتری مدیریت صنعتی
تاریخ : 1401/04/05
تعداد صفحات : 1

:: دکتری اقتصاد پولی
تاریخ : 1401/04/05
تعداد صفحات : 1