گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس امتحان درس مبانی علم مدیریت شناسه کلاس 7869711 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/11/25 ساعت برگزاری 16:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس آزمون بازماندگان از امتحان پایان ترم درس رفتار سازمانی شناسه کلاس 7497010 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/11/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 3202859 گذرواژه 369963 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 30820f6 گذرواژه 123654 تاریخ برگزاری 1399/10/18 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 85315c7 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/10/18 ساعت برگزاری 13:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 566f884 گذرواژه 123321 تاریخ برگزاری 1399/10/11 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 379df52 گذرواژه 11114242 تاریخ برگزاری 1399/10/11 ساعت برگزاری 13:10:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 7808f5d گذرواژه 741852 تاریخ برگزاری 1399/10/04 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 16957d7 گذرواژه 90000 تاریخ برگزاری 1399/10/04 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 4166d07 گذرواژه 123654 تاریخ برگزاری 1399/09/27 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 4166d07 گذرواژه 123654 تاریخ برگزاری 1399/09/27 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 439b897 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/09/27 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 262a9c5 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/09/20 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 855ba09 گذرواژه 111112 تاریخ برگزاری 1399/09/20 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 4836927 گذرواژه 11119 تاریخ برگزاری 1399/09/13 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رفتار سازمانی شناسه کلاس 317d00b گذرواژه 1236321 تاریخ برگزاری 1399/09/09 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رفتار سازمانی شناسه کلاس 459edbf گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 13:09:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 40381eb گذرواژه 90000 تاریخ برگزاری 1399/08/29 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 2112c11 گذرواژه 90000 تاریخ برگزاری 1399/08/29 ساعت برگزاری 13:56:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رفتار سازمانی شناسه کلاس 2973921 گذرواژه 145263 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 13:19:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 332482d گذرواژه 635241 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 47519d7 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 13:03:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سازمان و سیاست گذاری عمومی شناسه کلاس 8450a6d گذرواژه 1399/17 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 15:16:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 3362bcb گذرواژه 123654 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 215a4a7 گذرواژه 123456 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رفتار سازمانی شناسه کلاس 729ba5d گذرواژه 11111 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 60473d0 گذرواژه 2a bra bimaran تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 522e732 گذرواژه 3salavat تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی سازمان و مدیریت شناسه کلاس 1462977 گذرواژه 3salavat تاریخ برگزاری 1399/08/07 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و جهان شناسه کلاس 6586830 گذرواژه 2a bra bimaran تاریخ برگزاری 1399/08/07 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سازمان و سیاست گذاری عمومی شناسه کلاس 255ed19 گذرواژه 3salavat تاریخ برگزاری 1399/08/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مدیریت منابع انسانی شناسه کلاس 726e89b گذرواژه 3salavat تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 16:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 340d4ae گذرواژه 1290ss تاریخ برگزاری 1399/08/01 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سازمان و سیاست گذاری عمومی شناسه کلاس 3101c39 گذرواژه 1290me تاریخ برگزاری 1399/07/30 ساعت برگزاری 10:23:00 https://daanaan.daan.ir
 • دانشجویان دکتری درس سازمان و سیاستگذاری عمومی چهارشنبه ساعت 8-10جهت حضور در کلاس به سامانه دانشیار vc.khuisf.ac.ir با نام کاربری و رمزی که وارد سامانه آموزشیار می شوند روی درس سازمان و سیاستگذاری عمومی کلیک کنند و بعد گزینه ورود به کلاس را بزنند و وارد کلاس بشوند. سپاس
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات دولتی شناسه کلاس 5963b5f گذرواژه 28312ss تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 17:10:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان و... شناسه کلاس 314b833 گذرواژه ertbat12 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 13:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • دانشجویان کارشناسی درس مدیریت رفتار سازمانی یکشنبه ساعت 13-15 جهت حضور در کلاس به سامانه دانشیار vc.khuisf.ac.ir با نام کاربری و رمزی که وارد سامانه آموزشیار می شوند ، وارد شوند روی درس رفتار سازمانی کلیک کنند و بعد گزینه ورود به کلاس را بزنند و وارد کلاس بشوند. سپاس
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و جهان شناسه کلاس 819c4c5 گذرواژه 28312900m تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سازمان و سیاست گذاری شناسه کلاس 6637115 گذرواژه 2831290m تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی سازمان و مدیریت شناسه کلاس 629249d گذرواژه 283129011me تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس آشنایی با فرهنگ و هنر.... شناسه کلاس 403e9b1 گذرواژه 283129011m تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سازمان و سیاست گذاری شناسه کلاس 6644736 گذرواژه 28312900m تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رفتار سازمانی شناسه کلاس 7018609 گذرواژه 2831290m تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 13:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس تئوری های مدیریت شناسه کلاس 589190e گذرواژه 28312900me تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 10:10:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بازمهندسی تشکیلات شناسه کلاس 633c971 گذرواژه 28312900me تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهان شناسه کلاس 1687616 گذرواژه 28312906me تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 13:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مدیریت منابع انسانی شناسه کلاس 761ffcb گذرواژه 2831261me تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی علم مدیریت شناسه کلاس 808f8de گذرواژه 2831211me تاریخ برگزاری 1399/07/08 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
صفحه اصلي