گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - فلسفه
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي