دکتر اعظم آبدار
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

صفحه اصلي