گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

صفحه اصلي

مسئولیت های ژورنال
تاریخ : 1401/09/10
بازدید : 33

داور ژورنالهای آکادمیک و بین المللی و ISI
تاریخ : 1401/07/07
بازدید : 49

تحصیلات و پسا دکتری
تاریخ : 1401/07/07
بازدید : 97