گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبيات فارسي

  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 26آبان ماه ساعت 17-19 شناسه کلاس3266c62 گذرواژه 12345
  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 26آبان ماه ساعت 15-17 شناسه کلاس2684ffa گذرواژه 12345
  • 12345فارسی پیش نیاز روز دوشنبه 8/19 آبان ماه ساعت 17-19شناسه کلاس642a65f گذر واژه
  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 8/19آبان ماه ساعت 15-17 شناسه کلاس1602f07 گذر واژه12345
  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 12 آبان ماه ساعت 19تا17 شناسه کلاس 596641dگذر واژه12345
  • فارسی پیش نیاز روز دوشنبه 5 آبان ساعت17-19 شناسه کلاس 61015ad گذر واژه12345
  • فارسی پیش نیاز روز دوشنبه 5 ابان ساعت 15-17 شناسه کلاس 4085d86 ' و گذر واژه 12345
  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت 17 تا 19 شناسه کلاس 4279c24 و گذر واژه 12345
  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت 15 تا17 شناسه کلاس 143c740 و گذر واژه 12345
  • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت10 تا12شناسه کلاس 50751b1 و گذر واژه 12345
صفحه اصلي