گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی پزشکی

  • تمرین های درس نقشه کشی ، صفحات 50 و 52 فایل درسی می باشد.
صفحه اصلي