گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي