گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي