دکتر مرجان لطفی خواجویی
دانشکده : زبانهای خارجی

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مهارت های یادگیری شناسه کلاس 41010e0 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 3475f6f گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 177b257 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 8494083 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس study skills شناسه کلاس 852533e گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 378d80a گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 314d55c گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 234d9e7 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس study skills شناسه کلاس 389f9d3 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 206a352 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 798985f گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • کلیه کلاسهای من در روز شنبه 24 آبان تشکیل نخواد شد.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس بیان داستان 2 شناسه کلاس 26790e2 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته131102 1 شناسه کلاس 686a23a گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/22 ساعت برگزاری 12:45:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مهارتهای مطالعه شناسه کلاس 877e7c9 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 620f889 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 522fc0d گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 556c139 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • کلاس بیان داستان 2 شناسه کلاس 1416d8b گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • کلاس ترجمه پیشرفته 1 شناسه کلاس 734de32 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • کلاس مهارت های یادگیری شناسه کلاس 3775783 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 17:00:00
 • کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 5763752 گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 15:00:0
 • کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 6056f3c گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 13:00:0
 • کلاس ترجمه پیشرفته 2 شناسه کلاس 617d9eb گذرواژه 1399 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 10:00:00
 • بیان داستان 2 شروع15:00:00 شناسه جلسه 3843cdb گذرواژه ورود به جلسه1399 1399/08/08
 • ترجمه انفرادی شروع17:00:00 شناسه جلسه 68616f8گذرواژه ورود به جلسه1399 1399/08/08 1399/08/08
 • ترجمه پیشرفته یک شناسه جلسه 6309604 گذرواژه ورود به جلسه1399 پیشرفته 1 1399/08/08 12:45:00
 • مهارتها 17 تا 19- شناسه 672bbe2 گذر 1399-سوم ابان
 • پیشرفته 2-15 تا 17- شناسه 59086bd- گذر 1399 -سوم آبان
 • پیشرفته 2-(13 تا 15)شناسه 2853bf6-گذر1399سوم ابان
 • پیشرفته 2-ساعت 10 تا 12-شناسه کلاس 666b5d5 - گذر 1399-سوم ابان
 • بیان داستان 2 -1399/08/01- 15:00:00 گذر ورود به جلسه1399- شناسه جلسه- 22470d7
 • پیشرفته 1 -1399/08/01 13:00:00 شناسه جلسه 169ad7d گذر ورود به جلسه 1399
 • بیان شفاهی داستان2-24 مهر 99-شناسه جلسه 4770c26-گذرواژه 1399-ساعت 15 الی 17
 • ترجمه پیشرفته 1-24 مهر 99-شناسه جلسه 8485873-گذر واژه 1399-ساعت 13 الی 15
صفحه اصلي