گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: تفسير موضوعي 24 واژه اخلاقي عرفاني قرآن کريم بر اساس تفسير مخزن العرفان بانئ مجتهده امين

وضعیت طرح :
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رجالی ا. - نبیان خ. - شاه ناصر د. - براتی ز. - نیلی پور م. - پرده چی ا. - سید عطار س. - مخسن زاده کرمانی ا. - منتظرالقائم د. -