گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: مطالعه چارچوب اسناد بالادستي و آموزش مراحل تدوين برنامه راهبردي ششم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي

وضعیت طرح :
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی -
:: مطالعه و بازبيني برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي منتخب به منظور ارائه الگوي بازنگري برنامه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی -
:: اجرا و پياده سازي الگوي بازنگري برنامه استراتژيک واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور تهيه برنامه بازنگري شده در استانهاي کشور و کل دانشگاه آزاد اسلامي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تدوين نقشه جامع فرهنگي دانشگاه ازاد اسلامي استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر بیگی - مسعود راعی- محسن امینی -