گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‌ ه‍وازی‌ ب‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۷ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ه‍ای‌ ش‍ی‍راز و اروم‍ی‍ه‌

نام دانشجو : ول‍ی‍زاده‌، س‍ج‍اد
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۶‭‎۷‭‎۶:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍وگ‍ا ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌، ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ اس‍ت‍راح‍ت‌ و ف‍ش‍ار خ‍ون‌ س‍ی‍س‍ت‍ول‍ی‌ و دی‍اس‍ت‍ول‍ی‌

نام دانشجو : ق‍اس‍م‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۶‭‎۷‭‎۴:: ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ و ورزش‌ پ‍ی‍اده‌ روی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ان‍زوا طل‍ب‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ی‍روزآب‍اد

نام دانشجو : ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۶‭‎۷‭‎۳:: ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍وض‍ع‍ی‌ ب‍ر ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‌ و ل‍ی‍پ‍ی‍د ه‍ای‌ خ‍ون‌

نام دانشجو : ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رزای‍ی‌ ب‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۶‭‎۴‭‎۷:: ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ خ‍ون‌ و پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ م‍وج‍ود در ادرار ورزش‍ک‍اران‌ س‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ش‍ن‍ا، ف‍وت‍ب‍ال‌ و ک‍ارات‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ی‍ک‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌

نام دانشجو : ج‍لال‍ی‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۵‭‎۰‭‎۵:: ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ و دب‍ی‍ران‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد

نام دانشجو : م‍طل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱‭‎۵‭‎۰‭‎۴:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوره‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍وازی‌ ب‍ر روی‌ ح‍داک‍ث‍ر اک‍س‍ی‍ژن‌ م‍ص‍رف‍ی‌ م‍ردان‌ ( ۵۰- ۴۰ س‍ال‍ه‌ )

نام دانشجو : ح‍ی‍دری‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱‭‎۵‭‎۰‭‎۳:: ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‍ه‍ای‌ پ‍ررورش‍ی‌ ب‍ر ه‍وش‌ ب‍ه‍ر ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر

نام دانشجو : ش‍ک‍اری‌، رض‍ا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۴‭‎۸‭‎۵:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوره‌ وزن‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ۱۲ ت‍ا ۱۴ س‍ال‌

نام دانشجو : ده‍س‍ت‍ان‍ی‌ ه‍رات‌، ن‍اص‍ر
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۴‭‎۸‭‎۴:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ام‌ ورزش‍ک‍اران‌ م‍رد رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا ن‍ورم‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد

نام دانشجو : خ‍ل‍ج‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱‭‎۴‭‎۷‭‎۱:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ن‍ظام‌ ق‍دی‍م‌ و ن‍ظام‌ ج‍دی‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍راز

نام دانشجو : اس‍ل‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۸‭‎۲‭‎۲:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍ی‍وه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍رت‍وان‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ات‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌ ۱۶ و ۱۷ س‍ال‍ه‌

نام دانشجو : م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۸‭‎۰‭‎۷:: ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو ن‍وع‌ روش‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ ( ای‍س‍ت‍ا و پ‍وی‍ا) ب‍ر م‍ی‍زان‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ل‍گ‍ن‌

نام دانشجو : روش‍ن‌، ن‍ج‍ف‌ ع‍ل‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۷‭‎۹‭‎۷:: ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‌ ه‍وازی‌ و ت‍وان‌ ب‍ی‌ ه‍وازی‌ ب‍ا ازت‌ دف‍ع‍ی‌ روی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ۱۶ و ۱۷ س‍ال‌ دو طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌

نام دانشجو : ع‍رب‌ م‍وم‍ن‍ی‌، ال‍ه‌ ی‍ار
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۷‭‎۴‭‎۲:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو روش‌ ک‍اه‍ش‌ وزن‌ س‍ری‍ع‌ و ت‍دری‍ج‍ی‌ ب‍ر روی‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ در ک‍ش‍ت‍ی‌ گ‍ی‍ران‌ ج‍وان‌ ( ۱۷-۲۰س‍ال‌ )

نام دانشجو : م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۷‭‎۴‭‎۱:: ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ ه‍وازی‌، وزن‌ م‍طل‍وب‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

نام دانشجو : س‍رج‍وئ‍ی‌، زه‍را
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۴‭‎۲‭‎۳:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍دادی‌ ازش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ش‍ن‍اگ‍ر ۱۵-۱۷ س‍ال‌ ب‍ا ه‍م‍ردی‍ف‍ان‌ غ‍ی‍ر ورزش‍ی‌

نام دانشجو : ق‍ان‍ع‌ م‍ب‍ارک‍ه‌، رض‍ا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۳‭‎۷‭‎۸:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍روژن‌، FSH و LH در س‍ن‍ی‍ن‌ ی‍ائ‍س‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ ورزش‍ک‍ار و غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : ص‍رام‍ی‌، ل‍ی‍لا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۳‭‎۵‭‎۶:: ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ درص‍د چ‍رب‍ی‌ ب‍دن‌ و ت‍وان‌ ه‍وازی‌ ب‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ۱۷ س‍ال‍ه‌

نام دانشجو : رم‍دان‌، رض‍ا
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۳‭‎۳‭‎۳:: ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍وع‌ پ‍ی‍ک‍ری‌ ت‍ی‍م‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ک‍وان‍دو و ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ طول‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ آن‍ان‌ ب‍ا ش‍دت‌ ض‍رب‍ه‌ پ‍ا

نام دانشجو : اس‍راف‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۳‭‎۲‭‎۳:: ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍وع‌ پ‍ی‍ک‍ری‌ و ارت‍ب‍اط ج‍ز م‍زوم‍ورف‍ی‌ ب‍ا زم‍ان‌ ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ زن‍ان‌ وال‍ی‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌

نام دانشجو : خ‍س‍روی‌، م‍ژگ‍ان‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۲‭‎۹‭‎۵:: ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ش‍ن‍اگ‍ران‌ دخ‍ت‍ر ن‍خ‍ب‍ه‌ در دو رش‍ت‍ه‌ پ‍روان‍ه‌ و ق‍ورب‍اغ‍ه‌

نام دانشجو : م‍ش‍ک‍ات‍ی‌، زه‍ره‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ۱‭‎۲‭‎۸‭‎۶:: ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ج‍اگ‍ی‍ن‍گ‌ ، دوی‌ ۲۰۰ م‍ت‍ر و ت‍م‍ری‍ن‌ ب‍ا وزن‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌

نام دانشجو : ح‍ق‍گ‍و، ک‍رام‍ت‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۱‭‎۵‭‎۲:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ام‍ی‌ و ان‍دازه‌ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌

نام دانشجو : ن‍ظری‌، ش‍ه‍رام‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1378/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۱‭‎۰‭‎۶‭‎۸:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ت‍م‍ری‍ن‍ی‌ ( پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌، ب‍ا وزن‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ) روی‌ ت‍وان‌ ب‍ی‌ ه‍وازی‌ پ‍س‍ران‌ وال‍ی‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌

نام دانشجو : ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1379/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ۱‭‎۱‭‎۰‭‎۵
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11