دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تأثیر مدیریت دانش بر تعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزش
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 91
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد صادقی - رضا ابراهیم زاده - عباس قائد امینی - مجید ماهرانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 7
:: طراحی مدل عصیان سازانی بر اساس نظریه داده بنیاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت فرهنگ سازمانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2423-6943
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 613
صفحه پایان : 634
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مالک شیخی - اکبر اعتباریان - رضا ابراهیم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 6
:: تأثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی در شرکت ساپکو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه خط مش گذاری عمومی در مدیریت
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-7965
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - رضا ابراهیم زاده - مهرداد صادقی - مجید ماهرانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 5
:: شناسایی و تحلیل مولفه های مدیر اثر بخش فرهنگی از منظر قران کریم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت در دانشگاه اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 185
صفحه پایان : 202
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد کریم زاده - رضا ابراهیم زاده - علی نجفی نژاد -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 3
:: طراحی مدل استراتژی محور توسعه مابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی –پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 203
متوسط ضریب تاثیر رشته : 228
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالمجید نجف آبادی - اکبر اعتباریان - رضا ابراهیم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 2
:: طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرایند مدیریت دانش

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نشریه مدیریت راهبردی دانش سازمانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 26045-4262
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 204
صفحه پایان : 208
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالمجید نجف آبادی - اکبر اعتباریان - رضا ابراهیم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 1
:: Identifying Dimensions and Indicators of a Model for Assessing the Level of Maturity of Business Intelligence in Electronic Businesses (Case Study: Internet Service Providers)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0193-4120
دوره (جلد) : 81
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 6457
صفحه پایان : 6476
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : MAHBOBEH GOLESTANIZADEH - AKBAR ETEBARIAN - AMIRREZA NAGHSH -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 7
:: تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از مدیریت برداشت و دلایل ایجاد آن برمبنای رویکرد پدیدارشناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 63
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد صادقی - اکبر اعتباریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 6
:: تأثیر ارزش رابطه مشتری با بانک بر رفتار شهروندی مشتری از طریق متغیرهای میانجی کیفیت رابطه و قدرت رابطه )مورد مطالعه: بانک صادرات اصفهان(

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 42
صفحه شروع : 76
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهرداد صادقی - مجید ماهرانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 5
:: تأثیر رهبری کوانتومی بر تعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهرداد صادقی - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 4
:: رابطه بین نظام ارزشی با هوش فرهنگی کار کنان سازمانهای فرهنگی استان چهار محال و بختیاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 42
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 26
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینیی - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 3
:: الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهرداد صادقی - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 2
:: شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : meddia
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 87
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینیی - سمانه کلدانی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 1
:: نوع شناسی سازمانهای فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتیی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 56
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن صدر - اکبر اعتباریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه taxonomy of organization
:: عوامل موثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی رشید پور - زهرا مسعودی نیا -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه culture economy 1
:: تاثیر فضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مهندسی مدیریت نوین
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 51
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهرداد صادقی - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه etical climate
:: تحلیلی بر مولفه های اخلاقی تجاری سازی دانش در آموزش عالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 112
صفحه پایان : 116
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو عرفان - محمد علی نادی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه ethical business
:: راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 128
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی رشید پور - زهرا مسعودی نیا -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه culture economy 2
:: رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در کارکنان سازمانهای فرهنگی شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مهندسی مدیریت نوین
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 95
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهدی حیدری - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه culltural inte
:: طراحی مدل تحلیلی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو شفی - اکبر اعتباریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه glass
:: COGNITIVE REPRESENTATIONS OF BULLYING AT WORK IN CULTURAL ORGANIZATIONS BASED ON REPERTORY GRID METHOD

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Bulletin of the National Academy of Leaders of Culture and Arts
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2409-0506
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 484
صفحه پایان : 492
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ghazaal Mirhosaini -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه COGNITIVE REPRESENTATIONS OF BULLYING AT WORK IN CULTURAL ORGANIZATIONS BASED ON REPERTORY GRID METHOD
:: بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8493
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 148
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد عل نادی - نزهت ازمان مشفقی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور
:: RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA LITERACY AND SOCIAL SKILLS AMONG CITIZENS IN ISFAHAN

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : URBAN MANAGEMENT
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1607-2227
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 141
صفحه پایان : 150
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی شهسواری - علی همتی - محسن تابش -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA LITERACY AND SOCIAL SKILLS AMONG CITIZENS IN ISFAHAN
:: Cultural Factors from Media Content (TV) in the Promotion of Study Culture in Young People of Mobarakeh Township

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 6228
صفحه پایان : 6232
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zoleikha Dehghani Ghahnayieh -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Cultural Factors from Media Content (TV) in the Promotion of Study Culture in Young People of Mobarakeh Township
:: The Impact of Dimensions of Brand Knowledge on Brand Loyalty Through Willingness to Use Services and Brand Trust in Refah Bank Branches in Isfahan City

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 3194
صفحه پایان : 3200
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojgan Bahrami - Maryam Hashemi -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه The Impact of Dimensions of Brand Knowledge on Brand Loyalty Through Willingness to Use Services and Brand Trust in Refah Bank Branches in Isfahan City

1 2 3