گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محبوبه فرحان فر - محمدعلی نادی - حسین مولوی -
:: رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور - محمدعلی نادی -
:: Comparison of social adjustment and self-control of patients suffering from epilepsy and normal individuals

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 230
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Parvin Khalili Esfahani - Qolamreza Manshaee - Mohamad Ali Nadi - -
:: Analyzing the relationship of organizational trust and organizational culture with knowledge sharing behavior in teachers of second intermediate period

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Education research and reviews
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 722
صفحه پایان : 727
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sakineh Shahhosseini - Mohammad Ali Nadi - -
:: تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله روانشناسی بالینی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی - سهیلا صفری -
:: تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان درد مزمن و فاجعه آفرینی درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در سلامت روانشناختی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی - سهیلا صفری -
:: تاثیر درمان مبنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم رفتاری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی -
:: شناسایی مؤلفه های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 38
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا کچوییان جوادی - بدری شاطالبی حسین آبادی - محمدعلی نادی -
:: رابطه بین موازین اخلاقی، توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهر شیراز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 399
صفحه پایان : 414
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - نیلوفر مقتدری -
:: Develop a mother –child relationship model, vased on interest style, communication skills, personality traits, sexual satisfaction, and spouses communication

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Researcher
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Robabeh Ataeifar - Sholeh Amiri - Karim Asgari - Mohammad Ali Nadi -
:: Investigation the Relationship among personality characteristics, burnout and marital disenchantment disenchantment with mental health in nurses in Isfahan City

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : New York Science Journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه فروزانفر، - محمدعلی نادی، - حسین مولوی -

Global Impact Factor
:: Knowledge Strategies and Organizational Learning in sport Organizations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Asian Journal of Research in Business Economics and Management
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 652
صفحه پایان : 658
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahkameh Shirani - Mohammad Ali Nadi -

ISC
:: روابط ساده و چند گانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه روانشناسی صنعتی و سازمانی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا کریمی، - مرضیه اکبری - محمد علی نادی -
:: الگوی ساختاری تناسب فرد-سازمان و از خودبیگانگی شغلی با رفتارهای تلافی جویانه در بین معلمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : رهبری و مدیریت اموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 127
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی، - مریم السادات الصفی -
:: نقش واسطه ای ابعاد از خود بیگانگی شغلی در رابطه بین تناسب فرد _ سازمان و رفتار شهروندی سازمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : روانشناسی معاصر
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 81
صفحه پایان : 94
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - مریم السادات الصفی -
:: مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و تعهد عاطفی با گستردگی خودکارآمدگی نقش مدیران آموزشی شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 44
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی؛ - نزهت الزمان مشفقی - سید علی سیادت -
:: تحلیل رابطه بین تعارض بین فردی در کار و صلاحیت های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی بر اساس الگوی معادلات ساختاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی -پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 18
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی، - اعظم اکبری -
:: الگوی ساختاری رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی، - رضا ابراهیم زاده، - زهره مشایخی -
:: ارتباط بین یادگیری غیر رسمی، فرسودگی شغلی، سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب آهن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت تولید و عملیات
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 150
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی، - محمدحسین یارمحمدیان، - هاجر عزیزی -
:: رابطه بین ویژگی های شخصیتی با نگرانی های همدلانه، ارزش های نوعدوستانه و رفتارهای یاری رسان در بین مردم شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - ایلناز سجادیان -
:: بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعه همه جانبه شرکت ذوب اهن اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 145
صفحه پایان : 164
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی، - سعیده معینی -
:: مدل یابی معادلات ساختاری یادگیری وابسته به شغل با تقاضای شغلی برای یادگیری: بررسی نقش واسطه ای نیاز به پیشرفت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 70
صفحه پایان : 89
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نزهت الزمان مشفقی - محمد علی نادی - -
:: رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار با رضایت از تدریس در دانشگاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - نسرین قهرمانی -
:: The relationship between Teachers`perception of management skills with dimensions ot total quality management

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International journal of Accounting Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 36
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی - نرگس سعیدیان، - زیبا بشارت قطب آبادی -

ISC

1 2