گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/07/26
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

محل ارائه : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1396/10/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: دومین سمپوزیوم علم و ورزش

محل ارائه : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1394/12/05
چگونگی حضور : سخنران


هیات رئیسه کارگاه
:: آشنایی با ابزار ها و تکنیک های تحقیق و چاپ مقالات علمی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری : 1395/04/13
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: روش های نوین علم تمرین

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/06/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش

محل ارائه : دانشگاه آزاد مشهد
تاریخ برگزاری : 1395/08/06
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: نقش ویتامینها و املاح در ورزش

محل ارائه : علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/07/27
چگونگی حضور : سخنران


:: تغذیه و بازیابی پس از مسابقات

محل ارائه : علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/07/26
چگونگی حضور : سخنران1 2