گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

:: مقایسه تاثیر هشت هفته طب فشاری تمرینات ثبات مرکزی و ترکیبی از دو روش بر درد دامنه حرکتی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

نام دانشجو : مهناز شفیعی
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر بخشی آب درمانی و فیزیوتراپی بر استئوآرتریت مزمن زانو

نام دانشجو : وحید ربیعی
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر یک جلسه ماساژ همراه با درد عضلانی و دامنه حرکتی بسکتبالیست های جوان

نام دانشجو : محمد حاجی پور
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک تعادلی و ترکیبی بر حس عمقی مچ پا و تعادل پویا

نام دانشجو : بهزاد جهانگیری
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/02/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر یک وهله تمرین وامانده ساز بر تعادل کشتی گیران دارای کف پای صاف

نام دانشجو : علی روشندل
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی تاثیر ورزش در آب بر کمر درد و درد ریشه ای ناشی از بیرون زدگی دیسک بین مهره ای در زنان

نام دانشجو : لاله کردوانی
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش محض
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/03/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه روش های کنزیو تیپ ، تمرینات اصلاحی و ترکیب این دو در بهبود وضعیت قوس طولی داخلی کف پا ، تعادل ایستا و پویا در پسران مبتلا به کف پای صاف 12 - 9 سال

نام دانشجو : محسن کلانتر زاده
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/02/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 8 هفته راه رفتن روی شن و راه رفتن در آب بر فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی سالمندان

نام دانشجو : علی سرخه
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8هفته تمرینات تای چی و چی کونگ بر تعادل ، انعطاف پذیری و عملکرد حرکتی در مددجویان جسمی حرکتی مردان جوان بهزیستی

نام دانشجو : حسن شفاعی
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2