گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تاثیر یک هفته تمرین طناب زدن بر سطوح هموگلوبین آهن سرم فریتین سرم و ترانسفرین دختران غیر ورزشکار

نام دانشجو : فاطمه پویا
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی ارتباط بین درصد چربی بدن و توان هوازی بیشینه در دانش اموزان پسر 17 ساله

نام دانشجو : رضا رمدان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1381/03/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی و مقایسه دو نوع روش تمرینی کششی (ایستاویویا) بر میزان انعطاف پذیری مفصل لگن

نام دانشجو : نجف علی روشن
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1378/06/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی تاثیر تمرینات منتخب روی برخی از عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان 15-17 ساله

نام دانشجو : فاطمه قناعتیان جهرمی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1377/07/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی رابطه بین وزن بدن و طول پا با زمان رشته های سرعتی(200-600-1000متر) دانش آموزان دوچرخه سوار شهر برازجان

نام دانشجو : عبد الرسول فریدی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1376/03/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: میزان و علل آسیب های ورزشی در مسابقات فوتبال مقاطع مختلف تحصیلی پسران استان یزد

نام دانشجو : حجت الله دهستانی هرات
رشته دانشجو : تربیست بدنی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: میزان شیوع نوع محل و علل آسیب های ورزشکاران شرکت کننده در رقابت های قوی ترین مردان ایران

نام دانشجو : علی جعفری
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/03/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر ریتم های روزانه بر پاسخ ایمنو گلوبین aو کورتیزول در فوتسالیست های غیر حرفه ای پسر از یک فعالیت هوازی

نام دانشجو : مریم رهنما
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1388/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر تغذیه و فعالیت بدنی در پیری چاقی و سرطان

نام دانشجو : ابراهیم ارقند
رشته دانشجو : آموزش زبان انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر ماساژ ورزشی پس از تمرین روی کوفتگی عضلانی تاخیری بازگشت به حالت اولیه ی ادارک شده مارکرهای بیوشیمیایی آسیب عضلانی در خون و عملکرد بدنی در مردان ورزشکاران بدنساز

نام دانشجو : محسن تیموری
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر هشت هفته تمرینات هیپوتراپی بر تعادل قدرت و دامنه حرکتی بازیکنان مصدوم فوتبال

نام دانشجو : آزاده شمس
رشته دانشجو : آسیب شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر میزان توان هوازی آستانه لاکتات و میزان همو گلوبین مردان جوان بسکتبالیست

نام دانشجو : محمود رضا بیگ آقا
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر تمرینات پیلایومتریک روی دو سطح نرم و سخت بر قدرت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال

نام دانشجو : محمود آقادوست بادی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارتباط درصد چربی بدن با شاخص های پیکر سنجی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

نام دانشجو : محمد چهرآزاد
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر دو روش خود الگودهی و نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت سرویس والیبال

نام دانشجو : سید رسول سوزنده پور
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کا

نام دانشجو : حسین ابری
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1384/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر بازی فوتبال و ورزش پیاده روی بر میزان انزوا طلبی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان فیروز آباد

نام دانشجو : محمد مهدی توسلی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی زیر بیشینه برa tnfو لکوسیتهای خون دانش آموزان ورزشکار

نام دانشجو : مهدی سلطانی نژاد
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد actبر اضطراب حالتی رقابتی فوتبالیست های لیگ برتر

نام دانشجو : نرگس دادخواه
رشته دانشجو : روانشناسی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/05/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی مسطح و ترکیب آن با تمرینات گیناژ بر روی برخی فاکتور های آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان هندبال نخبه

نام دانشجو : نجمه مرادی
رشته دانشجو : فیزیولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر و مقایسه دو شیوه تمرین مقاومتی و ترکیبی بر پاسخ سیستم ایمنی نوجوانان پسر غیر ورزشکار

نام دانشجو : علی رضا فرجی سامانی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: طراحی مرکز ملی سوارکاری و پرورش اسب

نام دانشجو : علی حسینیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1378/10/02
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: برسی وضعیت برنامه های تربیت بدنی و ورزش در مدارس غیر انتفاعی استان کهگیلویه و بویر احمد

نام دانشجو : احمد ترکفر
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1377/03/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 2 نوع برنامه هدف گزینی بر اجرای سرویس کوتاه بدمینتون

نام دانشجو : رقیه دادخواه
رشته دانشجو : m.s.c
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1387/03/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: پایگاه اجتماعی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان و دبیران غیر تربیت بدنی

نام دانشجو : اکبر طاهریان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/02/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11