گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: الگوی ساختاری رابطه قلدری با حمایت سازمانی ادراک¬شده، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

نام دانشجو : سمیرا کریمی بابا احمدی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل¬کننده ارزش¬های فرهنگی در رابطه عدالت سازمانی ادراک¬شده با رفتارهای مدنی-سازمانی

نام دانشجو : منیره السادات فاطمی حسن آبادی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تخطی از قرارداد روان¬شناختی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک¬شده

نام دانشجو : زهراء صدیقی مورانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه جو سازمانی با سرمایه روان¬شناختی، رفتارهای مدنی-سازمانی و عملکرد شغلی

نام دانشجو : فخری شاهین
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با خودرهبری و نوآوری در کارکنان یک سازمان صنعتی

نام دانشجو : سمانه سروری
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه سرمایه روان¬شناختی با عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه¬ای عاطفه مثبت

نام دانشجو : مهناز زارعیان جهرمی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی در رابطه تخطی از قرار داد روان¬شناختی با رفتارهای مدنی-سازمانی و رفتارهای انحرافی

نام دانشجو : زهره السادات رضوی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه خودرهبری با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان یک سازمان صنعتی

نام دانشجو : سمیه خالقی شانه چیان
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه قلدری در محیط کار با شکایات روان¬تنی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی در پرستاران زن

نام دانشجو : گلنار خاتون آبادی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تخطی از قرارداد روان¬شناختی، رفتارهای مدنی-سازمانی و عملکرد شغلی در پرستاران

نام دانشجو : آزاده اسماعیلی خاتون آبادی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه سرمایه روان¬شناختی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نوآوری در کارکنان یک سازمان فنی-مهندسی

نام دانشجو : حسین نجفی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه سرمایه روان¬شناختی با استرس شغلی، عاطفه منفی و شکایات جسمانی در کارکنان یک سازمان اداری

نام دانشجو : خداداد میرزایی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر نهادینه¬سازی سرمایه روان¬شناختی در محیط کار بر سرمایه روان¬شناختی، عملکرد شغلی و رفتارهای مدنی-سازمانی کارکنان¬

نام دانشجو : روح الله رحمانیان
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل¬کننده ارزش¬های فرهنگی در رابطه عدالت سازمانی ادراک¬شده با رفتارهای انحرافی

نام دانشجو : سعید حیدریان
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین رابطه فرهنگ فردگرایی – جمع گرایی با وابستگی به فضای مجازی¬، نیاز به تعلق خاطر و فشار روانی در گروههای شاهد و ایثارگر شهر اصفهان

نام دانشجو : خانم شفیعی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه قلدری ، بهزیستی روان¬شناختی و شکایات روان¬تنی در پرستاران و غیرپرستاران در یک بیمارستان دولتی

نام دانشجو : سمیه نعمتی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر بی¬عدالتی بر سرمایه روان¬شناختی، عملکرد شغلی، استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در کارکنان¬ صنایع

نام دانشجو : فهیمه عبدلی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه سرمایه روان¬شناختی با عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه¬ای فرسودگی هیجانی

نام دانشجو : اعظم صلواتی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی

نام دانشجو : رضوان صداقت
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الکوی ساختاری رابطه بین سرمایه معنوی با احساس انرژی در کار و عملکرد شغلی در کارکنان یک هتل

نام دانشجو : فاطمه خادم پیر
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با بی¬عدالتی سازمانی و رفتارهای مدنی-سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی

نام دانشجو : جمیله بختیاری نیا
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با عملکرد شغلی با توجه به نقش فرسودگی هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیت

نام دانشجو : نرجس اسدی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه قلدری در محیط کار با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و عملکرد شغلی¬ در کارکنان یک سازمان دولتی

نام دانشجو : مهدی چلمقانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه معنوی با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده باور به زندگی پس از مرگ¬

نام دانشجو : جعفر آبا شاهی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه روان¬شناختی با موفقیت و عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه¬ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نام دانشجو : زینت مبرزایی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6