گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: رابطه سبک اسنادی و سر سختی با انگیزه پیشرفت در ورزشکاران انفرادی و گروهی

نام دانشجو : سیده سمیه حسینی
رشته دانشجو : روانشناسی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات هوازی ویژه بر روی آهن فریتین و ظرفیت جذب آهن سرم خون دانشجویان دختر ورزشکار

نام دانشجو : مینا مستحفظیان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/06/04
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه دو روش حرکت اصلاحی جهت درمان عارضه پای پرانتزی دانش آموزان دبستانی

نام دانشجو : مهدی شکروی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر دو روش تمرینات اصلاحی رایج و بازی های اصلاحی بر زاویه لوردوز کمری و آمادگی جسمانی دختران 10 تا 13 سال

نام دانشجو : لیلا حاجبی پور
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات منتخب یوگا روی برخی از متغیر های خونی زنان مبتلا به دیابت نوع دوم

نام دانشجو : بهین دخت داوران
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه پارامتر های منتخب گام برداری دانش آموزان دارای سندرم کف پای صاف با همردیفان نرمال آنها

نام دانشجو : محمد هادی کشکویی جهرمی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1386/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تری گلیسیرید و لیپوپروتئین های خون زنان ورزشکار و غیر ورزشکار قبل و بعد از یائسگی

نام دانشجو : معصومه دهکردیان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی وضعیت گام کودکان 2 تا 5 سال و مقایسه آن با نورمهای استاندارد

نام دانشجو : احمد شکر الهی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یوگا بر میزان استرس ضربان قلب استراحت و فشار خون سیستولی و دیاستولی

نام دانشجو : نعیمه قاسمی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره تمرین منتخب هوازی بر روی حداکثر اکسیژن مصرفی مردان 40 -50

نام دانشجو : اسفندیار حیدری
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1382/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر بر دو باخت بر میزان کورتیزول و کراتینین ادرار ورزشکاران نخبه

نام دانشجو : طیبه بنی اسدی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر تمرینات عمومی و موضعی بر ترکیب بدن و لیپید های خون

نام دانشجو : محسن حسین میرزایی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1382/01/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه وضعیت گام ورزشکاران مرد در رشته های ورزشی منتخب با نورمهای استاندارد

نام دانشجو : محمد علی خلج
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1382/05/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی میزان خون و پروتئین موجود درادوار ورزشکاران رشته های شنا فوتبال و کاراته قبل و بعد از یک جلسه تمرین

نام دانشجو : شهین جلالی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1382/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر یک دوره وزنه تمرینی روی برخی از ویژگیهای انتروپومتریکی دانش اموزان پسر 12 تا 14 سال

نام دانشجو : ناصر دهستانی هرات
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1382/05/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین و مقایسه شاخص های منتخب انتروپومتریکی شناگران دختر نخبه در دو رشته پروانه و قورباغه

نام دانشجو : زهره مشکاتی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1381/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین نوع پیکری و ارتباط جزئ مزومورفی با زمان عکس العمل زنان والیبالیست

نام دانشجو : مژگان خسروی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1381/03/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تعدادی از شاخصهای انتروپومتریکی دانش آموزان شناگر 15-17 سال با همردیفان غیر ورزشی

نام دانشجو : رضا قانع
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین نوع پیکری تیم ملی تکواندو و برسی ارتباط بین طول اندام تحتانی انان با شدت ضربه پا

نام دانشجو : مرتضی اسرافیلیان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1381/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی ویژه بر روی اضطراب و سطح کورتیزول خون

نام دانشجو : کورش محمدی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1380/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی و مقایسه تاثیر ورزشهای هوازی و بی هوازی در کاهش اضطراب

نام دانشجو : محمد پور رنجبر
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1380/10/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برسی ارتباط برخی از اندازه های انتروپومتریکی و آزمون های ایفردبرتربین دانش آموزان پسر 14-15 سال

نام دانشجو : سعید صداقت زادگان
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/10/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مراقبه بر میزان اضطراب ورزشکاران قبل از اجرای مسابقات ورزشی

نام دانشجو : فرشته سموعی
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/04/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیرتمرینات منتخب یوگا روی عملکرد قلبی- تنفسی زنان جوان

نام دانشجو : ولگا هوسپیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/04/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر مراحل مختلف دوره ماهانه بر روی آمادگی جسمانی دختران دانش آموز

نام دانشجو : الهام افتخاری
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1379/06/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11