گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: الکوی ساختاری رابطه بین سرمایه معنوی با احساس انرژی در کار و عملکرد شغلی در کارکنان یک هتل

نام دانشجو : فاطمه خادم پیر
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با بی¬عدالتی سازمانی و رفتارهای مدنی-سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی

نام دانشجو : جمیله بختیاری نیا
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه رهبری مخرب با عملکرد شغلی با توجه به نقش فرسودگی هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیت

نام دانشجو : نرجس اسدی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه قلدری در محیط کار با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و عملکرد شغلی¬ در کارکنان یک سازمان دولتی

نام دانشجو : مهدی چلمقانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه معنوی با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده باور به زندگی پس از مرگ¬

نام دانشجو : جعفر آبا شاهی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه روان¬شناختی با موفقیت و عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه¬ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نام دانشجو : زینت مبرزایی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه بین غنی¬سازی کار -خانواده با رضایت خانوادگی، رضایت از زندگی، اعتماد به نفس و امنیت روان¬شناختی

نام دانشجو : آیدا مرادی نیا
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تعارض کار -خانواده با فرسودگی هیجانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده سرمایه روان¬شناختی

نام دانشجو : زهراء جعفرپور
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سرمایه روان¬شناختی با رفتارهای مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیل¬کننده وظیفه¬شناسی

نام دانشجو : علی فتحی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین و اعتبارسنجی نیمرخ های شخصیتی- شغلی با استفاده از شاخص مایرز بریگز در میان مدرسان کانون زبان ایران در استان مازندران

نام دانشجو : حامد سرهنگ پور
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سبک اسنادی دانش آموزان

نام دانشجو : مانا چم زاده قنواتی
رشته دانشجو : روان شناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: راهکارهای کنترل میزان استرس دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان حین انجام درمان ریشه

نام دانشجو : شهریار امامی خواه
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1393/06/09
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با شادمانی شغلی و موفقیت شغلی در کارکنان یک سازمان صنعتی

نام دانشجو : دلفا مهریار
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه شرم و گناه با رفتارهای انحرافی و عملکرد شغلی: نقش تعدیل¬کننده استرس شغلی

نام دانشجو : صفیه محسن زاده کرمانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش¬بینی رفتارهای مدنی-سازمانی و رفتارهای انحرافی از طریق مولفه¬های مدیریت برداشت

نام دانشجو : ریحانه السادات قریشی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تسهیل کار-خانواده با رضایت خانوادگی و رضایت از زندگی در میان پرستاران

نام دانشجو : غزاله عنئلیب
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در محیط کار

نام دانشجو : آزاده سلحشور
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش¬بینی کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی از طریق ادراکات فضایل سازمانی

نام دانشجو : عبدارسول عبدی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با تمایل به ترک خدمت¬: نقش تعدیل¬کننده حمایت سازمانی ادراک¬شده

نام دانشجو : سید طهمورث هاشمی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوی ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت با عملکرد شغلی و رفتارهای مدنی-سازمانی در کارکنان یک سازمان اداری

نام دانشجو : علی راعی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش¬بینی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی از طریق سرمایه روان¬شناختی

نام دانشجو : فرزانه نساج
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و ویژگی¬های شخصیتی در محیط کار با سرمایه روان¬شناختی

نام دانشجو : کریمی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش¬بینی موفقیت و اشتیاق شغلی از رهبری تحول¬گرا در کارکنان یک سازمان صنعتی

نام دانشجو : نیره فقهی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه ساده و ترکیبی پنج عامل بزرگ شخصیت با سکوت سازمانی در پرستاران یک بیمارستان دولتی

نام دانشجو : مریم علیدوستی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه استرس شغلی و پرطاقتی سلامتی با موفقیت شغلی در بین کارکنان نیروگاه برق اصفهان

نام دانشجو : مریم اصفهانی
رشته دانشجو : روان شناسی صنعتی و سازمانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5 6