دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: شناسايي مؤلفه‌هاي ترغيب مخاطب بزرگسال شهر تهران براي تماشاي فيلم در سينما به منظور ارائه مدل بر اساس روش آميخته

نام دانشجو : داود ضامنی
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسايي و رتبه بندي موانع سازماني نظام پيشنهادات با استفاده از تکنيک تاپسيس.

نام دانشجو : فرشته عالي پور
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه فرهنگ کار با بهبود کيفيت زندگي کاري کارکنان شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

نام دانشجو : شوكت رفيعي پور علوي علويجه
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/09/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسايي مولفه هاي فرهنگي مرتبط با سبک زندگي از منظر نامه هاي نهج البلاغه

نام دانشجو : هانی وهابی
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه شکاف بين نسلي (گسست نسلي) با سرمايه فرهنگي در بين دانش آموزان دختر هنرستانهاي منطقه زرين شهر

نام دانشجو : الهه محنتي نجف آبادي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/04/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارائه مدل به منظور ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني موسسات آموزشي-فرهنگي در دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان

نام دانشجو : شراره حقيقت
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سواد رسانه با سرمايه فرهنگي و مهارتهاي اجتماعي در مردم شهر اصفهان

نام دانشجو : علي شهسواري
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4